×
≡ menu

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego eltee.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

  

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 

ELTEE.PL

I.         Postanowienia ogólne

II.         Definicje

III.         Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV.         Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V.         Warunki sprzedaży szkoleń e-learningowych

VI.         Sposoby płatności za udział w szkoleniu

VII.         Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VIII. Tryb postępowania reklamacyjnego

IX.         Odstąpienie od umowy

X.         Własność intelektualna

XI.         Postanowienia końcowe

 

 

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem eltee.pl prowadzony jest przez Agnieszkę Biały wykonującą działalność gospodarczą pod firmą Biały Agnieszka ELTEE GROUP wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842399690, REGON: 180563924, adres poczty elektronicznej (e-mail): [email protected]
 2. Serwis eltee.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis eltee.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki zawierania Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu eltee.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia się na Szkolenie przez Klienta, za pośrednictwem Serwisu, jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie dokonywania Zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.              DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej eltee.pl umożliwiający utworzenie Konta.
 3. TEST WIEDZY - formularz dostępny na stronie internetowej eltee.pl umożliwiający sprawdzenie wiedzy Usługobiorcy w zakresie znajomości wybranego języka obcego. Wynik testu umożliwia Usługodawcy dopasowanie dla Usługobiorcy odpowiedniego sposobu nauczania.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej eltee.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 5. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. KLIENT – Usługobiorca, który Zamówił Szkolenie e-learningowe prowadzone przez Usługodawcę.
 7. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym dane dotyczące aktualnego przebiegu Szkolenia.
 8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresemwww.eltee.pl
 10. USŁUGODAWCA (SPRZEDAWCA) – Agnieszka Biały wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Biały Agnieszka ELTEE GROUP, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842399690, REGON: 180563924.
 11. SZKOLENIE (PRODUKT) – dostępna w Serwisie odpłatna usługa edukacyjna będąca przedmiotem Zamówienia Klienta. Szkolenia są dostępne w formie niestacjonarnej (e-learning).
 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Szkolenia e-learningowego zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Szkolenia e-learningowego ze Sprzedawcą.
 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących nowości w ofercie Usługodawcy.
 17. FORUM DYSKUSYJNE - usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami.

 

III.            RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)    prowadzenie Konta w Serwisie,

b)    zawieranie Umowy Sprzedaży Szkolenia e-learningowego,

c)    korzystanie z Newslettera,

d)    korzystanie z Forum Dyskusyjnego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.            WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

c)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

d)    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza na Forum Dyskusyjnym albo zaprzestaniu jego zamieszczania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)    komputer z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)    przeglądarka internetowa,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.             WARUNKI SPRZEDAŻY SZKOLEŃ E-LEARNINGOWEGO

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna Szkolenia na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena Szkolenia uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.
 4. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Serwis eltee.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

a)      Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

b)      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • oświadczenie Serwisu o przyjęciu Zamówienia,
 • niniejszy Regulamin.

c)      Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5 lit. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu.

 

VI.            SPOSOBY PŁATNOŚCI ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.

 1. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  44 1140 2004 0000 3502 7079 0443 Biały Agnieszka ELTEE GROUP, ul. Hlonda 10D/65, 02-972 Warszawa, NIP: 6842399690. W tytule przelewu należy wpisać „imię i nazwisko oraz nazwę Szkolenia”.
 2. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Zamówienia w terminie 7 Dni Roboczych od dnia wysłania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

VII.          WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)    Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

b)    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)    Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VIII.         TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a)    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected],

b)    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c)    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

d)    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

IX.            PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X.             WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem eltee.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnościąAgnieszki Biały wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Biały Agnieszka ELTEE GROUP, adres wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Franciszka Klimczaka 17/132, 02-797 Warszawa, NIP: 6842399690. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony eltee.pl lub materiałów szkoleniowych, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony eltee.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

XI.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 5. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b)    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 

Zobacz nas na Facebooku       
 Fly High by Eltee.pl
VMD Script logo