×
≡ menu

Angielski prawniczy

Główne tematy z zakresu indywidualnych szkoleń Legal English, do opracowania w jednym bloku lub poszczególnych modułów z możliwością pogłębienia każdego z nich na życzenie klientów. Uwaga, zagadnienia przedstawione w modułach 1-6 powinny, choćby pobieżnie znaleźć się w wykładzie ogólnym.

1. Formal English - formal vocabulary as approached in everyday language.

Język prawniczy jako rodzaj języka formalnego. Zaawansowane struktury językowe języka formalnego. Słownictwo języka formalnego – etymologia wyrazów, rola przedrostków i końcówek. Interpretacja informacji prawnych. Analiza i tłumaczenie preambuły Konstytucji UE i RP.

2. Legal Translation - general concepts of translation and legal English traps.

Brak jednolitości systemów prawnych i komplikacje przekładu na podstawie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - limited liability company. Specyfika struktury gramatycznej przepisów prawa. Logika prawnicza w formułowaniu zdań. Przykładowe przepisy kodeksu spółek handlowych - wykładnia i najczęstsze błędy w tłumaczeniu.

3. Contracting - basic provisions of the Polish Civil Code.

Wprowadzenie do języka prawnego na podstawie wybranych przepisów kodeksu cywilnego. Czynności prawne, forma i wady oświadczenia woli. Zobowiązania umowne. Udzielanie pełnomocnictwa procesowego. Kazusy z prawa cywilnego.

4. Labour Law and Recruitment - the body of Polish Labour Law with the workshop on writing CVs & CLs.

Podstawowe regulacje kodeksu pracy, typy umów i przykładowe umowy o pracę. Kazusy z prawa pracy. Odpowiadanie na ogłoszenia o pracę, pisanie listów motywacyjnych i CV. 

5. Various Contracts - further analysis of civil law. Questioning provisions of contracts, negotiating terms, writing agreements.

Rodzaje umów obrotu handlowego, umowa sprzedaży, dzierżawy, najmu, leasing, franchising. Kontrakty stulecia i ich gospodarcze znaczenie; F-16 i umowa dostaw gazu przez Gazprom.

6. Companies and Partnerships - overview of the Polish Code of Commercial Partnerships and Companies and the law on Economic Activity; establishing a company, meeting of shareholders, minutes of the management board.

Uwarunkowanie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Formy organizacyjne kodeksu spółek handlowych. Historyczne uwarunkowania i współczesna rola spółek akcyjnych. Akty założycielskie, statuty, protokoły posiedzeń.

7. Crime and Punishment - crimes and misdemeanours, workshop on writing motions and petitions.

Przestępstwa i wykroczenia, rodzaje kar. Kara śmierci - dyskusja. Sprawa Enronu, Madoffa, Lehman Brothers i Jukosu. Protokół rozprawy głównej, zgłoszenie popełnienia przestępstwa, wniosek o uchylenie środków zapobiegawczych, wyroki w najgłośniejszych procesach karnych

8. Civil Procedure and Copyright Protection - actions, Petition for maintenance, petition for divorce. Workshop on procedural writs.

Postępowanie cywilne przed polskimi sadami, podstawowe regulacje kodeksu postepowania cywilnego. Pozew o rozwód, pozew od wypowiedzenia umowy o pracę, pozew o wydanie nakazu zapłaty. Najgłośniejsze procesy: sprawa przeciwko McDonalds, przeciwko Napster i Kim Dotcom, naruszenia Microsoftu wg KE. Pisanie esejów na temat naruszeń prawnych i wniosków o odszkodowania.

9. Bankruptcy and Reorganization Law - insolvency and creditor's claims.

Niewypłacalność dłużnika w świetle polskiego prawa. Prawo upadłościowe i naprawcze. Bankructwo United Airlines, sprawa Enronu. Pomoc rządu dla stoczni Gdańskiej.

10. Financial Institutions - banks and their Organization, loan and mortgage agreements, introduction to tax law.

Ogólne wiadomości o prawie finansowym. Konstrukcja budżetu. Cele i zakres polityki fiskalnej państwa, rodzaje podatków. Prawo bankowe. Umowa pożyczki i umowa kredytu bankowego. Hipoteka i zastaw.

11. Insurance Law. Personal Term Policy. Motor Civil Liability.

Problemy starzejących się społeczeństw - rola ubezpieczeń społecznych i systemu emerytalnego. Trzy filary polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Rodzaje umów, analiza i tłumaczenie umowy ubezpieczenia na dożycie, auto casco, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

12. The Law of European Union. European Court of Human Rights.

Rola instytucji europejskich. Traktat akcesyjny i porady dla tłumaczy dokumentów UE. Przykładowe dyrektywy i rozporządzenia Komisji Europejskiej. Europejski Trybunał Sprawiedliwości - zasady składania wniosków do Trybunału. Sprawy naruszeń Konwencji Praw Człowieka przez sądy polskie.

13. International Law. Right vs. Might - international law and the use of violence. Afghanistan, Iraq, Libya, Syria.

Karta Narodów zjednoczonych a sprawa interwencji w Iraku - analiza artykułu 51 Karty. Trybunał Arbitrażowy, negocjacje i mediacje na szczeblu międzynarodowym. Sprawa Cypru.

14. NAFTA, CEFTA, WTO. IMF - the role of globalization in the development of international structures.

Wybrane instytucje międzynarodowe. Porównanie UE i NAFTA. NATO. Dyskusja na temat zasadności postulatów alterglobalistów i ruchu Occupy. Nazewnictwo i statuty instytucji.

 

Zobacz nas na Facebooku       
 Fly High by Eltee.pl
VMD Script logo